Capítol 4: Servidors i Clients

Servidor

Plataformes obertes:

Serveis

Clients

Software de pujada

Realització:

Hardware

  • Capturadora de vídeo
  • Webcams (video4linux)
  • Handicam DV 1394
  • Audio mescladora vs micro