interessant model sobre com implementar processos opem source a models empresarials